Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Hệ thống quản lý TGPL
Văn phòng điện tử
HỘP THƯ CÔNG VỤ
PM QUẢN LÝ CBCCVC
HỖ TRỢ PL DOANH NGHIỆP
hình

* Năm 2019:

- Quyết định số 10/QĐ-TGPL ngày 07/01/2019 về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 173/QĐ-TGPL ngày 20/9/2019 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2019 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 206/QĐ-TGPL ngày 15/11/2019 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 (bổ sung) của của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

* Năm 2020: 

- Quyết định số 46/QĐ-TGPL ngày 16/3/2020 về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 68a/QĐ-TGPL ngày 22/4/2020 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 87a/QĐ-TGPL ngày 03/6/2020 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 97a/QĐ-TGPL ngày 23/6/2020 về việc công bố công khai giao dự toán NSNN năm 2020 (bổ sung) của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 135a/QĐ-TGPL ngày 18/8/2020 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 203a/QĐ-TGPL ngày 26/11/2020 về việc công bố công khai giao dự toán NSNN năm 2020 (bổ sung) của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

* Năm 2021: 

- Thông báo về việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020. 

- Quyết định sô 122/QĐ-TGPL ngày 06/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Định. 

* Năm 2022: 

- Thông báo về việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. 

Mẫu 09a-CK-TSC

Mẫu 09b-CK-TSC

Mẫu 09c-CK-TSC

- Quyết định số 69/QĐ-TGPL ngày 28/3/2022 của Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh. 

- Quyết định số 70/QĐ-TGPL ngày 28/3/2022 của Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2022 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh. 

- Quyết định số 277a/QĐ-TGPL ngày 10/12/2022 của Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh. 

- Quyết định số 351a/QĐ-TGPL ngày 15/11/2022 của Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh. 

- Quyết định số 316/QĐ-TGPL ngày 31/12/2022 của Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2022 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình ĐỊnh. 

* Năm 2023: 

- Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 17/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định. 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 47/QĐ-STP

- Quyết định số 379/QĐ-TGPL ngày 11/9/2023 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022.  

- Quyết định số 435/QĐ-TGPL ngày 18/10/2023 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định  về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định.

- Quyết định số 436/QĐ-TGPL ngày 18/10/2023  của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định 

- Quyết định số 437/QĐ-TGPL ngày 18/10/2023  của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định

- Quyết định số 438/QĐ-TGPL ngày 18/10/2023  của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 575/QĐ-TGPL ngày 29/12/2023 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 (bổ sung) của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định.

(QĐ số 575/QĐ-TGPL, Phụ lục Quyết định số 575/QĐ-TGPL

* Năm 2024: 

- Quyết định số 438/QĐ-TGPL ngày 18/10/2023  của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định. 

           THÔNG BÁO
         Văn bản mới
Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-BTP NGÀY 25/5/2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; THÔNG TƯ SỐ 12/2018/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

QUYẾT ĐỊNH SÔ 433/QĐ-TTg NGÀY 18/6/2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021).

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
       Lịch
             Video
    Video khác
  Bộ Tư pháp
  Tòa án nhân dân tối cao
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Cuc Tro giup phap ly
  Co so du lieu QG ve VBPL
  hình 2
             THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
    Đang online:               2
    Số lượt truy cập: 362040
   
  Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
  Trụ sở: số 10 Đào Duy Từ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
  Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
  Email: trunglt@stp.binhdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Giám đốc Trung tâm.
  Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)