Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Cong TTDT Binh Dinh
So Tu phap Binh Dinh
Bao Binh Dinh
hình
Lần đầu tiên Luật Trợ giúp pháp lý được ban hành năm 2006 với quan điểm rất cần đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để cung cấp cho nhu cầu trợ giúp pháp lý cao, song song việc tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ người được thực hiện trợ giúp pháp lý. Đến nay, chất lượng đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý đã đủ về số lượng và chất lượng thì Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đã thay đổi hoàn toàn quan điểm khi ban hành. Do vậy, qua nghiên cứu, quan điểm của Luật mới thể hiện rất rõ không còn quá “dễ dãi” đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, mà yêu cầu khắc khe hơn rất nhiều căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Một trong các nội dung thể hiện sự khắc khe hơn của Luật trợ giúp pháp lý 2017 là thủ tục rà soát, lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư, thể hiện rất rõ tại Mục I, Chương II Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Theo đó, thủ tục ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư trải qua 4 bước. Cụ thể:

Bước 1:Xác định số lượng luật sư dự kiến ký hợp đồng

Căn cứ vào nguồn lực trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của Trung tâm dựa trên các yếu tố: (i) kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý của năm trước; (ii) số lượng trợ giúp viên pháp lý, số lượng luật sư đã ký hợp đồng; (iii) số lượng vụ án được xét xử của năm trước; (iv) tổng số người được trợ giúp pháp lý; (v) biến động của dân số địa phương; (vi) và các nội dung khác có tác động tới công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương để dự kiến số lượng luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

Bước 2:Thông báo lựa chọn luật sư

Sau khi đã dự kiến được số lượng luật sư ký hợp đồng, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư. Trong đó lãnh đạo Trung tâm làm tổ trưởng, và phải có đại diện của Đoàn Luật sư địa phương. Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư có trách nhiệm xây dựng cách thức, tiêu chí đánh giá, thang bảng điểm hồ sơ lựa chọn luật sư trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và xây dựng thông báo lựa chọn luật sư.

Thông báo lựa chọn luật sư phải thể hiện các nội dung được quy định tại Điều 5 Thông tư 08/2017/TT-BTP, và phải được đăng tải tối thiểu 5 ngày làm việc trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương để luật sư được biết nộp hồ sơ.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư

Tổ đánh giá có trách nhiệm đánh giá Hồ sơ đăng ký lựa chọn qua các bước: (i) Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Sử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt để đánh giá. Các hồ sơ nộp đầy đủ và đúng hạn được đánh giá là đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này sẽ tiếp tục được đánh giá ở bước 2; (ii) Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý. Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá, trong đó quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí. Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Tổ đánh giá luật sư và được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 luật sư trở lên có cùng số điểm thì Tổ trưởng Tổ đánh giá luật sư quyết định.

Kết thúc quá trình đánh giá, Tổ trưởng Tổ đánh giá luật sư có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên và xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo số điểm đạt được. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá phải có chữ ký của các thành viên.

Bước 4:Ký hợp đồng với luật sư

Trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ. Luật sư phải có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với luật sư có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn).


Ngọc Huyền  (Cập nhật ngày 18-06-2019)    Các tin liên quan:
  Kết hợp tư vấn pháp luật trong “Ngày hội Công dân với pháp luật” do Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tổ chức (11-06-2019)
  Tuyên truyền phòng, chống nạn Bạo lực học đường. (03-06-2019)
  Điều kiện để Luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (24-05-2019)
  PHÂN BIỆT CÔNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO LUẬT TGPL 2006 VÀ LUẬT TGPL 2017 (21-05-2019)
  KẾT QUẢ RÀ SOÁT CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2017 (02-05-2019)
           THÔNG BÁO
         Văn bản mới
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2017/NQ-HĐTP NGÀY 05/5/2017 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TAND TỐI CAO HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 4/2015/QH13

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BTP NGÀY 15/11/2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ HƯỚNG DẪN GIẤY TỜ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định

           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • TRUNG TAM02
 • TRUNG TAM01
 • DHCB01
 • DHCB02
 • TH01
 • TH02
 • TH3
 • NP01
 • NP02
 • NT01
 • BT
 • BTH01
 • CH01
 • CH02
 • CH03
 • CT1
 • CT2
 • CT3
 • CM1
 • CM2
 • CTI1
 • CTI2
 • HS1
 • KT1
 • KT2
 • KT3
 • NC
 • NL1
 • NL2
 • NP
 • NT
 • PH1
 • PQ
 • PS1
 • PT1
 • PT2
 • PT3
 • TP1
 • TP2
 • VH1
 • VH2
 • VK1
 • VK2
 • VK3
 • VS1
 • VT1
 • VT2
           Video
  Video khác
Bộ Tư pháp
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cuc Tro giup phap ly
Co so du lieu QG ve VBPL
hình 2
           THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 105423
 
Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Trụ sở: 715 Trần Hưng Đạo - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 0256.3816816 - 0256.3820141 - 0256.3826926.
Email: tgplbinhdinh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Trung - Q.Giám đốc Trung tâm.
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông (ITA)